Català

Inicieu sessió o registreu-vos El teu carro
 

Producte afegit correctament al carret de la compra

Total (amb IVA)
Total enviament (sense IVA) Lliurament de franc!
Total (amb IVA)
Continuar comprant Passar per caixa
Home > Condicions generals

Condicions generals

Parts contractants:

Les presents condicions generals regulen la contractació dels serveis a través del web www.alquicam.com, proveït de NIF 47833080A.

Per contractar els serveis d'Alquicam, l'ARRENDATARI assegura ser una persona física, major d'edat, resident i amb domicili a Espanya.

El client facilitarà a Alquicam les dades personals requerides al formulari de registre per regular la relació entre les parts i es declara responsable de l'autenticitat de les dades comunicades i de les manifestacions falses o inexactes.

La utilització del servei que proporciona Alquicam suposa el coneixement i l'acceptació expressa per part de l'ARRENDATARI de la totalitat de les presents Condicions Generals.

L'ARRENDATARI podrà visualitzar i imprimir les Condicions Generals.

 

Condicions:

PRIMERA

L'equip llogat sempre continuarà sent propietat d’ALQUICAM i el temps de vigor d'aquest arrendament serà del nombre de dies pactat a partir de la data de la signatura del contracte. L'horari de retirada i devolució dels equips serà de dilluns a dissabte de 9:30 a 11 hores i de dilluns a divendres de 18:30 a 19:45 hores, podent retirar els equips el mateix dia del lloguer o l'anterior per la tarda i la devolució la mateixa tarda o el matí següent, sempre dins l'horari establert. (Veure condició QUARTA sobre retards). Arribant al seu venciment, el lloguer no podrà ser prorrogat, sinó mitjançant la signatura d'un nou contracte.

SEGONA

El lloguer total pactat porta reflectit l'IVA inclòs i està detallat al llarg del procés de compra. El lloguer serà abonat en les formes que la pàgina web ho permetin.

TERCERA

Els equips audiovisuals objecte seran destinats únicament i exclusivament a la realització d'obres audiovisuals per l'ARRENDATARI, sense que aquests puguin ser cedids, ni tots ni algun d'ells, de cap forma, ni gratuïta ni onerosament, sense l'autorització expressa i per escrit d’Alquicam , no podent tampoc realitzar modificació o manipulació dels seus elements.

QUARTA

L'ARRENDATARI reconeix rebre tot l'equip audiovisual en perfecte estat de conservació i de la seva sencera satisfacció, sent per tant de la seva responsabilitat els desperfectes i deterioraments que s'hi ocasionin, havent de fer front a costa i càrrec, la totalitat dels desperfectes i trencaments que puguin donar-se al mateix.

Al seu torn, l'ARRENDATARI, si arribés a retardar-se en el lliurament de tot o part de l'equip audiovisual llogat, Alquicam tindrà el dret al cobrament suplementari de l'import del lloguer per cada dia de retard, a part dels danys i perjudicis que si s'escau, puguin exigir.

CINQUENA

L'ARRENDATARI és responsable del material llogat a partir del moment del lliurament de l'equip i es fa càrrec de l'import equivalent a la reposició del material llogat en cas de robatori, pèrdua, desperfectes o danys irreparables de l'equip i/o accessoris, sent aquests valors estipulats en els detalls de l'equip.

SISENA

En cas d'existir, a la finalització d'aquest contracte, qualsevol desperfecte en l'equip audiovisual objecte d'aquest contracte, o bé de qualsevol dels seus accessoris, Alquicam retindrà l'import de la fiança que s'ha lliurat a fi que l'ARRENDATARI respongui per aquests danys.

La fiança es fixarà en el moment de la compra per l'import corresponent segons la comanda realitzada i es retindrà de la targeta de crèdit fins a la devolució del material.

SETENA

Alquicam queda exempta de tota responsabilitat si en qualsevol moment es produeix una utilització indeguda de l'equip llogat, sent d'exclusiva compte de l'ARRENDATARI l'obtenció de les llicències necessàries, pagaments d'impostos, coneixement del funcionament i característiques de l'equip, etc, per a la utilització del mateix.

L'ARRENDATARI es fa directament i exclusivament responsable de tots els danys pugui ocasionar a terceres persones, coses o treballs per la incorrecta utilització de l'equip audiovisual llogat, eximint de tota responsabilitat a Alquicam.

VUITENA

La indemnitzacions que esdevinguin en cas de qualsevol tipus de desperfecte o sinistre a l'equip audiovisual llogat, seran percebudes íntegrament per Alquicam.

NOVENA

Resolució per incompliment: seran causa de resolució del present contracte totes les legalment establertes, i l'incompliment per part de l'ARRENDATARI de qualsevol de les altres obligacions i compromisos assumits en base a les diferents condicions establertes en aquest contracte.

DESENA

Per a qualsevol qüestió que pugui derivar-se de la interpretació, compliment i incompliment del pactat en aquest contracte, les parts, amb expressa renúncia a qualsevol fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten als jutjats i tribunals de Palma de Mallorca.

ONZENA

A l'efecte de notificacions, citacions o requeriments, es fixa com a domicili de les parts al que figuri en l'encapçalament del present contracte.

DOTZENA

Les reserves podran fer-se amb un màxim de 60 dies naturals d'antelació. La cancel·lació o modificació d'una reserva s'ha de fer amb un mínim de 72 hores d'antelació.

Qualsevol canvi de la reserva vençut aquest mínim, suposarà un càrrec del 50% de l'import de la mateixa. Les cancel·lacions amb menys de 24 hores d'antelació i un cop retirat l'equip no donaran dret a devolució de l'import del lloguer.

TRETZENA

L'usuari ha de registrar-se al web d’Alquicam per poder finalitzar qualsevol procés de lloguer o compra.

En el procés de registre s'introduiran les dades sol·licitades i s'utilitzarà un usuari i contrasenya per a l'accés privat a la seva àrea personal. L'ús d'aquesta contrasenya és responsabilitat exclusiva de l'usuari.


Copyright © 2019 PrestaHome